Close

Energooszczędne systemy oświetlenia

Energooszczędne systemy oświetlenia obiektów przemysłowych

Wpływ warunków oświetleniowych na pracę człowieka, na jego samopoczucie, a nawet na stan zdrowia, ciągle jeszcze przez wiele osób jest niedoceniany. Nowoczesne systemy oświetlenia obiektów przemysłowych oprócz wysokich parametrów jakościowych oświetlenia muszą równocześnie zapewnić minimalizację poboru energii elektrycznej.

Ogromne zróżnicowanie skuteczności świetlnej źródeł światła powoduje, iż to właśnie ich dobór decyduje o powodzeniu ekonomicznym projektowanej instalacji oświetleniowej. Przykładowe dane dotyczące ww. parametru dla wybranych źródeł światła w marce Philips przedstawiono na wykresie.

W pogoni za oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia mocy zainstalowanej, nie należy oczywiście zapominać o jakości oświetlenia. Zasadnicze różnice jakościowe oświetlenia zrealizowanego z zastosowaniem fluorescencyjnych źródeł światła (‘TL’) bądź wysokoprężnych lamp wyładowczych dużej intensywności (HID-ang. high intensity discharge) przedstawiono w poniższej tabeli.

Podstawowym kryterium wyboru pomiędzy systemami “TL” a systemami “HID” powinna być projektowa wysokość zawieszenia opraw.

Instalacja opraw na wysokości nie przekraczającej 7m

Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach o wysokości nie przekraczającej 7m. powinno w większości przypadków być zrealizowane systemem oświetleniowym “TL”. Zaleca się stosowanie świetlówek nowej generacji (np. Philips Super 80) wyróżniających się wysoką skutecznością świetlną i doskonałym poziomem oddawania barw (Ra>=85). Dalszą poprawę sprawności systemu świetlówkowego osiągnąć można w przypadku instalacji opraw wyposażonych w stateczniki elektroniczne wielkiej częstotliwości.

Philips Lighting Poland poleca systemy linii świetlnych szybkiego montażu typu TTX 400 zapewniających instalatorowi oszczędność czasu i kosztów dzięki montażowi bez potrzeby użycia narzędzi, poprzez szybkie połączenia elektryczne i mechaniczne. Dla pomieszczeń przemysłowych o dużym poziomie zapylenia lub wilgotności Philips poleca stosowanie opraw pyłoszczelno-strugoodpornych typu Pacific 095, Pacific 196 lub Pacific 596.

Dla wysokości instalacji < 7m. Nie zaleca się stosowania opraw oświetleniowych wyposażonych w lampy wyładowcze wysokoprężne gdyż z reguły powiązane jest to ze znacznym przewymiarowaniem systemu związanym z koniecznością uzyskania prawidłowej równomierności.

Instalacja opraw na wysokości 7-12m

W przypadku instalacji opraw oświetleniowych na wysokościach od 7 do 12 m Najniższe koszty inwestycyjne uzyskuje się przy stosowaniu systemów “HID”. Ze względu na niską skuteczność świetlną wysokoprężne lampy rtęciowe są coraz częściej zastępowane wysokoprężnymi lampami metalohalogenkowymi. Modernizacja istniejących instalacji ze źródłami rtęciowymi pozwala obniżyć moc zainstalowaną od 40 do 60%. W marce Philips dostępne są oprawy przemysłowe, ze wszystkimi rodzajami źródeł HID, typu H/S/MDK 102 (H- rtęciowe, S- sodowe, M.- metalohalogenkowe).

Oprawy ze źródłami fluorescencyjnymi przy wysokościach instalacji > 7m. należy stosować wyłącznie w połączeniu z odbłyśnikami. Dla systemów linii świetlnych TTX 400 możliwy jest dobór zarówno odbłyśników szerokostrumiennych jak i dodatkowych zwierciadeł o rozsyle głęboko-szerokostrumieniowych bądź wąskostrumieniowych.

Instalacja opraw na wysokościach większych niż 12m

Przy wysokościach instalacji punktów świetlnych powyżej 12m. systemem najbardziej optymalnym staje się układ opraw ze źródłami typu “HID” wyposażonych w odbłyśniki wąskostrumieniowe Odpowiednikiem w/w. opraw w marce Philips są oprawy H/S/MDK 100.

Na wykresie przedstawiono zestawienie parametrów oświetleniowych pomieszczenia o wymiarach 30x20x6m. Zastosowano następujące założenia projektowe: natężenie oświetlenia Eśr=300 lx, Emin/Eśr=0,65. Obliczenia uwzględniają 20% współczynnik zapasu. W przypadku źródeł “HID” zauważamy wysokie przewymiarowanie poziomu natężenia oświetlenia, szczególnie wyraźne dla źródeł sodowych, wynikające z utrzymania liczby punktów świetlnych koniecznych do uzyskania odpowiedniej równomierności oświetlenia (Emin/Emax>0,65). Symulacja systemów oświetleniowych ze źródłami fluorescencyjnymi (“TL”) ujawnia znaczące straty, z którymi może spotkać się inwestor stosujący oprawy bez odbłyśników i świetlówki standardowe. Najniższe poziomy mocy towarzyszą instalacją opartych na oprawach świetlówkowych zawierających stateczniki elektroniczne. Oprawy tego typu, oprócz niewątpliwie najwyższej skuteczności, zapewniają najwyższą jakość oświetlenia.

Philips Lighting Poland S.A. oferuje klientom doradztwo techniczne oraz pomoc w projektowaniu systemów oświetleniowych. Tylko profesjonalne podejście do zagadnienia oświetleniowego, poparte dokładnymi obliczeniami komputerowymi, znajomością problemów techniki świetlnej i doświadczeniem, zaowocować może powstaniem optymalnych aranżacji oświetleniowych spełniających najwyższe standardy światowe. Wykorzystanie komputerowych programów wspomagania projektowania zapewnia znacznie dokładniejsze oszacowanie cech jakościowych i ilościowych oświetlanego pomieszczenia w porównaniu do stosowanych powszechnie metod ręcznych kalkulacji metodą sprawnościową. Wyznaczanie parametrów oświetleniowych za pomocą metody sprawnościowej jest nie tylko bardzo pracochłonne ale prowadzi, w niektórych przypadkach, do znacznego przewymiarowania systemu oświetleniowego. Philips Lighting Poland S.A. proponuje projektantom profesjonalne oprogramowanie komputerowe, ułatwiające dobór sprzętu oświetleniowego poparty szczegółowymi obliczeniami metodą punktową gwarantującą wysoką precyzję symulacji.